7 As 308/2017-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců JUDr. Pavla Molka a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 8. 2017, č. j. 9 A 84/2017-20,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále stěžovatel ) domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze a vrácení mu věci k dalšímu řízení, přičemž současně požádal o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[3] Stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti tento soudní poplatek nezaplatil. Usnesením ze dne 23. 10. 2017, č. j.-17, Nejvyšší správní soud návrh na osvobození od soudních poplatků i na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a současně stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení a k předložení plné moci od advokáta či doložení právnického vzdělání. Zároveň jej poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen a nebude-li splněna podmínka povinného zastoupení, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 1. 11. 2017 (doručenka na č. l. 18 soudního spisu). Posledním dnem lhůty k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost byla tedy středa 8. 11. 2017. Nejvyšší správní soud nevyhověl žádosti o její prodloužení, kterou stěžovatel zaslal Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. 11. 2017, neboť ji stěžovatel nijak relevantně nezdůvodnil a soudu je navíc z úřední činnosti známo, že ani případné prodloužení lhůty nemá vliv na to, zda tento konkrétní stěžovatel soudní poplatek zaplatí či nikoli.

[4] Stěžovatel však soudní poplatek dosud nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. listopadu 2017

JUDr. Tomáš Foltas předseda senátu