7 As 305/2017-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: L. Š., zastoupená Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 9. 2017, č. j. 30 A 107/2016-40,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni s e v r a c í soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobkyně, Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci od tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Hradci Králové (dále jen krajský soud ) rozsudkem ze dne 7. 9. 2017, č. j. 30 A 107/2016-40, zamítl žalobu podanou žalobkyní proti rozhodnutí žalovaného. Ten rozhodnutím ze dne 26. 7. 2016, č. j. KUKHK-23040/DS/2016/SR, potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne 2. 6. 2016, č. j. ODP/51197-2016/hrk 12619-2015/hrk, kterým byla žalobkyně shledána vinnou ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), za což jí byla uložena pokuta 2 500 Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč.

[2] Proti rozsudku krajského soudu podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) dne 14. 9. 2017 kasační stížnost, která však neobsahovala všechny náležitosti podle § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s.

[3] Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ze dne 22. 9. 2017, č. j.-19, vyzval k odstranění vad kasační stížnosti v zákonné měsíční lhůtě (§ 106 odst. 3 s. ř. s.), a řádně ji poučil o následcích pro případ, že by výzvě nevyhověla.

[4] Zmiňované usnesení bylo podle doručenky (č. l. 20 soudního spisu) zástupci stěžovatelky doručeno 26. 9. 2017, lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula ve čtvrtek 26. 10. 2017.

Stěžovatelka během lhůty výzvě nevyhověla, kasační stížnost nedoplnila a nepožádala ani o prodloužení této lhůty.

[5] S ohledem na uvedené Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[7] Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč stěžovatelce prostřednictvím jejího zástupce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2017

Mgr. David Hipšr předseda senátu