7 As 3/2015-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobců: a) JUDr. V. U., b) M. Č., c) T. H., d) Mgr. J. H., e) M. K., f) J. Š., g) Ing. T. U., h) P. N., i) Z. B., j) J. B., k) MUDr. M. K., l) MUDr. E. H., m) K. H., všichni zastoupeni JUDr. Libuší Svobodovou, advokátkou se sídlem Nad Štolou 18, Praha 7, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, v řízení o kasačních stížnostech žalobců a), f) a k) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2014, č. j. 48 A 45/2014-73,

takto:

I. Řízení o kasačních stížnostech žalobců a), f) a k) s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2014, č. j. 48 A 45/2014-73, bylo zastaveno řízení o žalobě, kterou se žalobci domáhali zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2. 9. 2014, č. j. 128812/2014/KUSK, a ze dne 23. 9. 2014, č. j. 137931/2014/KUSK.

Proti tomuto usnesení podali žalobci a), f) a k) (dále jen stěžovatelé ) v zákonné lhůtě kasační stížnost. V průběhu řízení podáním ze dne 5. 2. 2015 vzali tito stěžovatelé kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelé vzali kasační stížnosti zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. února 2015 JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu