7 As 288/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: Ing. J. L., proti žalovanému: Obvodní soud pro Prahu 5, se sídlem Legerova 1877/7, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2015, č. j. 10 A 4/2014-148,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění: Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2015, č. j. 10 A 4/2014-148, bylo zrušeno rozhodnutí předsedy Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 5. 11. 2013, sp. zn. 62 Si 96/2013, kterým byla odložena žádost žalobce o poskytnutí informací ze dne 17. 2. 2013 podle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nezaplacení úhrady 200 Kč za zpracování požadovaných informací. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný (dále jen stěžovatel ) v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 23. 11. 2015.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu