7 As 273/2017-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: M. S., zastoupen Mgr. Ing. Jakubem Backou, advokátem, se sídlem Sevastopolská 378/16, Praha 10, proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 386/100, Karlovy Vary, v řízení o kasačních stížnostech žalobce a Mgr. Jany Hansalanderové, advokátky, se sídlem Husovo náměstí 22, Rakovník, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 8. 2017, č. j. 17 A 98/2017-27,

takto:

I. Kasační stížnosti s e o d m í t a j í .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti usnesení ze dne 9. 8. 2017, č. j. 17 A 98/2017-27, kterým mu Krajský soud v Plzni ustanovil zástupcem Mgr. Janu Hansalanderovou, advokátku, se sídlem Husovo náměstí 22, Rakovník. Toto usnesení napadla kasační stížností rovněž ustanovená advokátka (dále jen stěžovatelka ).

[2] Nejvyšší správní soud si pro účely rozhodnutí ve věci vyžádal spis krajského soudu. V něm ověřil, že na základě podaných námitek stěžovatelky krajský soud kasačními stížnostmi napadené usnesení zrušil, a to usnesením ze dne 4. 9. 2017, č. j. 17 A 98/2017-56. Následně krajský soud stěžovateli usnesením ze dne 4. 9. 2017, č. j. 17 A 98/2017-58, ustanovil zástupcem Mgr. Ing. Jakuba Backu, advokáta, se sídlem Sevastopolská 378/16, Praha 10.

[3] Z uvedeného vyplývá, že usnesení, jehož zrušení se stěžovatelé domáhali, krajský soud již zrušil. Podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. V dané věci nastala situace předvídaná v právě citovaném ustanovení, neboť zrušením napadeného usnesení krajského soudu odpadl předmět řízení. Bez existence předmětu řízení nemůže soud ve věci kasačních stížností jakkoliv věcně rozhodovat.

[4] Vzhledem k těmto skutečnostem Nejvyšší správní soud kasační stížnosti odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[5] Výrok o nákladech řízení o kasačních stížnostech se opírá o § 60 odst. 3 větu první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2017

Mgr. David Hipšr předseda senátu