7 As 272/2015-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobců: a) Ing. V. P., b) HIA, a. s., se sídlem Za Hotelem 143, Nupaky, oba zastoupeni Mgr. Ondřejem Lněničkou, advokátem se sídlem Újezd 14/409, Praha 1, proti žalovanému: Městský úřad Říčany, se sídlem Melantrichova 2000, Říčany, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2015, č. j. 45 A 45/2015-21,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobci (dále jen stěžovatelé ) se podanou kasační stížností domáhali zrušení usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2015, č. j. 45 A 45/2015-21, kterým byla odmítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí Městského úřadu Říčany, odbor-stavební úřad ze dne 3. 7. 2015, č. j. 36024/2015-MURI/OSÚ/00496, jímž bylo rozhodnuto ve spojeném územním a stavebním řízení o umístění a povolení stavby Showroom Auto Opat, přístavba servisu CNG na pozemcích p. č. 81/38, 81/57, 81/58 a 81/60 v k. ú. Nupaky.

Podáním ze dne 19. 11. 2015 stěžovatelé Nejvyššímu správnímu soudu sdělili, že kasační stížnost berou v plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle stěžovatelů vyjádřený v tomto podání nevzbuzuje žádné pochybnosti o zpětvzetí kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud rozhodl podle ust. § 47 písm. a) věta před středníkem za použití § 120 s. ř. s. o zastavení řízení.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věty prvé ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu