7 As 266/2017-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců JUDr. Pavla Molka a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 7. 2017, č. j. 29 A 32/2017-36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále stěžovatel ) brojil u Krajského soudu v Brně žalobami proti usnesením téhož soudu ze dne 30. 11. 2016, č. j. 29 A 217/2016-32, ze dne 29. 11. 2016, č. j. 30 A 191/2016-35, ze dne 9. 11. 2016, č. j. 31 A 121/2016-31, ze dne 21. 12. 2016, č. j. 30 A 219/2016-34, ze dne 21. 12. 2016, č. j. 30 A 188/2016-33, ze dne 20. 12. 2016, č. j. 29 A 256/2016-33, ze dne 14. 2. 2017, č. j. 29 A 31/2017-39, ze dne 15. 2. 2017, č. j. 29 A 30/2017-35, ze dne 1. 2. 2017, č. j. 31 A 10/2017-34, a ze dne 1. 2. 2017, č. j. 31 A 11/2017-34. Krajský soud usnesením ze dne 24. 7. 2017, č. j. 29 A 32/2017-36, spojil tyto žaloby vedené pod sp. zn. 29 A 32/2017, sp. zn. 29 A 35/2017, sp. zn. 29 A 38/2017, sp. zn. 29 A 61/2017, sp. zn. 29 A 64/2017, sp. zn. 29 A 67/2017, sp. zn. 29 A 98/2017, sp. zn. 29 A 99/2017, sp. zn. 29 A 110/2017 a sp. zn. 29 A 111/2017, ke společnému projednání a odmítl je. Žalobce proti tomuto usnesení podal kasační stížnost.

[2] Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudů vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví (viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2017, č. j. 10 As 95/2017-10, ze dne 11. 4. 2017, č. j. 4 As 72/2017-10, nebo ze dne 4. 5. 2017, č. j. 10 As 125/2017-11).

[3] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost bez dalšího odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[4] S ohledem na nepřípustnost podaného návrhu se Nejvyšší správní soud nezabýval namítanou podjatostí soudců Krajského soudu v Brně ani nečinil žádné další procesní kroky (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2017, č. j. 8 As 1/2017-10, ze dne 26. 1. 2017, č. j. 8 As 7/2017-8, ze dne 31. 3. 2017, č. j. 1 As 126/2017-9, atp.). Nutno dodat, že důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci, resp. v jeho rozhodování, což je stěžovateli známo i z dřívějších rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (viz např. usnesení ze dne 17. 7. 2014, č. j. Nao 232/2014-18, nebo ze dne 21. 10. 2014, č. j. 8 As 136/2014-67).

[5] Protože kasační stížnost byla odmítnuta, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.)

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2017

JUDr. Tomáš Foltas předseda senátu