7 As 262/2015-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 7. 2015, č. j. 30 A 84/2015-26,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále také krajský soud ) napadeným usnesením ze dne 30. 7. 2015, č. j. 30 A 84/2015-26, odmítl žalobu A. H., kterou se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2015, č. j. 30 A 30/2015-25, jímž byla odmítnuta předcházející žaloba téhož žalobce proti nečinnosti Nejvyššího správního soudu.

Včas podanou kasační stížností ze dne 21. 9. 2015 se žalobce A. H. jako stěžovatel (dále jen stěžovatel ) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno shora uvedené usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 7. 2015, č. j. 30 A 84/2015-26, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovateli poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek nezaplatil spolu s podanou kasační stížností, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 10. 2015, č. j.-5, aby tak učinil ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno stěžovateli dne 2. 11. 2015, čímž nabylo právní moci.

Stěžovatel však soudní poplatek, přes poučení o důsledcích nesplnění uvedené výzvy, neuhradil ve stanovené 7 denní lhůtě-tj. do pondělí 9. 11. 2015. Neučinil tak ani později do vydání tohoto usnesení, tj. do dne 12. 11. 2015.

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu