7 As 26/2013-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: B. L., zastoupený Mgr. Petrem Václavkem, advokátem, se sídlem Václavské nám. 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2013, č. j. 6 A 271/2011-36,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2013, č. j. 6 A 271/2011-36, byla odmítnuta žaloba podaná žalobcem (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 9. 2. 2010, č. j. OAM-36160-10/MC-2009, kterým bylo stěžovateli zrušeno povolení k trvalému pobytu.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost. V průběhu řízení podáním ze dne 27. 5. 2013 vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. června 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu