7 As 256/2017-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: Z. B., proti žalovanému: rektor Ostravské univerzity, se sídlem Dvořákova 7, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 6. 2017, č. j. 22 A 107/2017-12,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

[1] Kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 6. 2017, č. j. 22 A 107/2017-12, kterým byla pro opožděnost odmítnuta jeho žaloba.

[2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 7. 8. 2017, č. j.-13, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč.

[3] Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta jednoho týdne od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli (podle údajů uvedených na doručence) doručeno dne 24. 8. 2017. Stěžovatel však soudní poplatek ve stanovené lhůtě (a ani následně) nezaplatil.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[5] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[6] Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[7] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. září 2017

JUDr. Tomáš Foltas předseda senátu