7 As 25/2015-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2015, č. j. 62 A 113/2014-14,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2015, č. j. 62 A 113/2014-14, o odmítnutí žaloba, kterou se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 7. 2014, č. j. 62 A 53/2014-15.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud ho usnesením ze dne 18. 2. 2015, č. j.-30, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 5 dnů.

Na toto usnesení stěžovatel reagoval podáním návrhu na osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 15. 4. 2015, č. j.-42, Nejvyšší správní soud návrh na osvobození od soudních poplatků zamítl a současně stěžovatele znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 17. 4. 2015. Stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil a zaslal Nejvyššímu správnímu soudu podání nazvané Námitka zmatečnosti usnesení-42 ze dne 15. dubna 2015 , ve kterém poukazoval na vady řízení před Nejvyšším správním soudem.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

Co se týče podání obsahující námitku zmatečnosti proti usnesení obsahující výzvu k zaplacení soudního poplatku, je třeba zdůraznit, že proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Proto se Nejvyšší správní soud touto námitkou nemohl zabývat.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. května 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu