č. j. 7 As 24/2008-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: MUDr. L. B., zastoupené Mgr. Petrem Kvapilem, advokátem se sídlem Národní 21, Praha 1, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Ing. V. Č., v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2008, č. j. 5 Ca 322/2006-32,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 1. 2008, č. j. 5 Ca 322/2006-32, zamítl žalobu podanou žalobkyní (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního ze dne 1. 9. 2006, č. j. S-MHMP 297584/2006/OST/Kš, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky a potvrzeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 21, stavebního úřadu ze dne 14. 6. 2006, č. j. Výst. 6180/2003/Ko, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatelky o změnu v užívání rekreační chaty na pozemku p. č. 1363/4 v k. ú. Klánovice na rodinný dům.

Proti tomuto rozsudku městského soudu podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a domáhala se jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 16. 6. 2008, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu, vzala stěžovatelka zpět kasační stížnost a navrhla, aby Nejvyšší správní soud řízení zastavil.

Proto Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, přičemž nebyly shledány zákonné podmínky pro uplatnění věty druhé citovaného ustanovení.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku v případě, kdy řízení o kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem zastaveno, je podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušný rozhodnout městský soud (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, č. j. 6 As 25/2003-40, které je uveřejněno pod č. 110/2004 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2008

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu