7 As 233/2015-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. Z., zastoupený Mgr. Tomášem Jakubíkem, advokátem se sídlem Havlíčkova 190/12, Český Těšín, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 8. 2015, č. j. 58 A 2/2013-24,

takto:

I. Řízení se za s ta vuje .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 8. 2015, č. j. 58 A 2/2013-24, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 17. 1. 2012, č. j. MSK 153683/2012, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Opavy, odboru dopravy, oddělení dopravních přestupků, ze dne 23. 10. 2012, sp. zn. 14314/2012/DOPR/CzP.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud ho usnesením ze dne 11. 9. 2015, č. j.-6, vyzval k zaplacení soudního poplatku v částce 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 7 dnů od doručení usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 11. 9. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě, a ani po jejím uplynutí do současné doby, soudní poplatek nezaplatil.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Jelikož stěžovatel soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. rozhodl o zastavení řízení.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. září 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu