7 As 230/2015-15

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: J. Ž., proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 17, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2015, č. j. 9 A 40/2012-32,

takto:

I. Kasační stížnost se odm ítá .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2015, č. j. 9 A 40/2012-32, bylo ve výroku I. rozhodnuto o zastavení řízení o žalobě stěžovatelky z důvodu jejího zpětvzetí a ve výroku II. bylo rozhodnuto o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 2.000 Kč. Městský soud výrok II. napadeného usnesení odůvodnil tím, že v souladu s ust. § 10 odst. 3 věta prvá zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatelce vrácen soudní poplatek ve výši 2.000 Kč, což je částka odpovídající jí zaplacenému poplatku za řízení o žalobě ve výši 3.000 Kč sníženému o 1.000 Kč.

Proti výroku II. usnesení městského soudu podala stěžovatelka kasační stížnost, ve které namítala, že zaplatila soudní poplatek ve výši 3.000 Kč, ale vrácen jí byl pouze ve výši 2.000 Kč. Žádala tedy o vrácení zaplaceného soudního poplatku v plné výši. Dále poukázala na průtahy řízení o žalobě, které nezavinila.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti.

Podle ust. § 104 odst. 2 s. ř. s. je nepřípustná kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu.

Ust. § 57 odst. 1 s. ř. s. zahrnuje mezi náklady řízení i soudní poplatky. Rozhodnutí o soudních poplatcích, v daném případě rozhodnutí o vrácení soudního poplatku, je tedy rozhodnutím o nákladech řízení.

Směřuje-li kasační stížnost pouze proti výroku II. usnesení městského soudu o vrácení soudního poplatku, je nepřípustná ve smyslu § 104 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud ji proto podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl. Na výše uvedených závěrech nemění nic ani poukaz stěžovatelky na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2014,

č. j.-44, protože v něm bylo rozhodováno o vrácení soudního poplatku v případě odmítnutí kasační stížnosti, takže se jednalo o zcela jinou situaci.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. října 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu