7 As 23/2006-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatelky PhDr. H. V. P., zastoupené Mgr. Danielem Procházkou, advokátem se sídlem v Olomouci, Božetěchova 9, za účasti Policie České republiky, Správa Severomoravského kraje, se sídlem v Ostravě-Moravská Ostrava a Přívoz, ul. 30. dubna 24, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 3. 2006, č. j. 22 Ca 489/2004-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností stěžovatelka napadla rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 3. 2006, č. j. 22 Ca 489/2004-27, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Policie České republiky, Správy Severomoravského kraje ze dne 26. 9. 2004 a rozhodnutí Policie České republiky, Okresního ředitelství Olomouc ze dne 9. 9. 2004.

Z podané kasační stížnosti nebylo zřejmé, v jakém rozsahu stěžovatelka tento rozsudek napadá, a proto byla krajským soudem vyzvána k jejímu doplnění. K této výzvě stěžovatelka kasační stížnost upřesnila tak, že směřuje pouze proti výroku o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Tento výrok považovala stěžovatelka za nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů a vytkla krajskému soudu, že ji ani nevyzval, aby vyčíslila své náklady řízení, a dodatečně uplatnila náklady ve výši 128 Kč.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Podle § 104 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu, je nepřípustná.

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, neboť směřuje jen proti výroku o nákladech řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. června 2006

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu