7 As 225/2015-49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobců: a) KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM-ŠKOLICÍ STŘEDISKO OSTRAVSKO, se sídlem Slévárenská 402/9, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, b) Krajské regionální centrum Školicí středisko Královéhradecko, se sídlem Rokitanského 61, Hradec Králové, c) Krajské regionální centrum školicí středisko Vysočina, se sídlem Komenského 1610/31, Jihlava, d) KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM-Centrum ekonomických studií Karviná, se sídlem Slévárenská 402/9, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, e) Krajské regionální centrum, centrum ekonomických studií Jihlava, se sídlem Komenského 1610/31, Jihlava, f) KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM-Centrum ekonomických studií Jeseník, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, g) Krajské regionální centrum Centrum ekonomických studií Hradec Králové, se sídlem Rokitanského 61, Hradec Králové h) Krajské regionální centrum, Centrum ekonomických studií Hodonín, se sídlem Holandská 859/3, Brno, i) Krajské regionální centrum centrum ekonomických studií Havlíčkův Brod, se sídlem Komenského 1610/31, Jihlava, j) Krajské regionální centrum-centrum ekonomických studií Děčín, se sídlem Velká hradební 484/2, Ústí nad Labem, k) Krajské regionální centrum, centrum ekonomických studií Český Krumlov, se sídlem Husova tř. 1847/5, České Budějovice, l) Krajské regionální centrum, centrum ekonomických studií České Budějovice, se sídlem Husova tř. 1847/5, České Budějovice, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasačních stížnostech žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2015, č. j. 9 A 197/2014-198,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j í .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasačními stížnostmi podanými v zákonné lhůtě se žalobci (dále jen stěžovatelé ) domáhali zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2015, č. j. 9 A 197/2014-198, kterým bylo zastaveno řízení o jejich žalobách proti rozhodnutí ministerstva vnitra (dále jen ministerstvo ) ze dne 31. 12. 2013, č. j. MV-16512-202/VS-2008, jímž bylo rozpuštěno občanské sdružení Česká účetní rada a zároveň byly rozpuštěny i organizační jednotky České účetní rady uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, které jsou na základě ust. § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněny jednat svým jménem; podle bodu 6 stanov České účetní rady se jedná o takové organizační jednotky, v jejichž názvu je obsaženo označení Krajské regionální centrum .

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) každým ze stěžovatelů.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích], a stěžovatelé tuto povinnost nesplnili, Nejvyšší správní soud je usnesením ze dne 2. 10. 2015, č. j.-34, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení s poučením o následcích jeho nezaplacení. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12. 10. 2015. Stěžovatelé však ve stanovené lhůtě na výzvu nereagovali.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatelé soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatili, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu