7 As 222/2014-41

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Eliškou Cihlářovou v právní věci žalobce: M. R., zastoupený Mgr. Pavlem Kužílkem, advokátem se sídlem Blahoslavova 72/4, Přerov, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/4, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 9. 2014, č. j. 58 A 25/2011-195,

takto:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. ledna 2014, č. j. 7 Afs 222/2014-24, s e o p r a v u j e takto:

V Brně dne 15. ledna 2015

Odůvodnění:

V písemném vyhotovení rozsudku Nejvyššího správního soudu je nesprávně uvedeno datum 15. ledna 2014, přesto, že rozsudek č. j.-24 byl vydán dne 15. ledna 2015.

Podle ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. opraví předseda senátu v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení.

V souladu s citovaným ustanovením předsedkyně senátu bez návrhu opravila datum vydání rozsudku, neboť se jedná o zřejmou nesprávnost. Rozsudek byl na úřední desce Nejvyššího správního soudu vyvěšen dne 15. 1. 2015, kdy bylo sedmým senátem ve věci rozhodnuto.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 10. února 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu