č. j. 7 As 22/2009-58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: A.K.U.P.I., spol. s r. o., Pražská tř. 2237, České Budějovice, zastoupený Mgr. Pavlem Slabým, advokátem se sídlem Lannova 63, České Budějovice, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2008, č. j. 5 Ca 175/2005-37,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2008, č. j. 5 Ca 175/2005-37, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 16. 5. 2005, č. j. 510/390/05-O 13/05 Dv, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu v Havlíčkově Brodě ze dne 25. 1. 2005, č. j. 6/OH/507/05/PS, o uložení pokuty stěžovateli podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v částce 500 000 Kč za porušení § 12 odst. 2 tohoto zákona.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska toho, zda byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je podle ust. § 40 odst. 4 s.ř.s. zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Napadený rozsudek městského soudu byl stěžovateli doručen v pondělí dne 22. 12. 2008, a proto bylo posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti pondělí 5. 1. 2009. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost podal stěžovatel k poštovní přepravě až dne 6. 1. 2009, byla podána opožděně.

Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl jako opožděnou podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. dubna 2009

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu