7 As 22/2004-112

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jiřího Vyvadila v právní věci stěžovatele Ch. W., v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 12. 2003, č. j. 30 Ca 2/2001-59,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Návrhem nazvaným kasační stížnost podaným u Krajského soudu v Plzni dne 7. 1. 2004, podepsaným JUDr. Vladimírem Jablonským, advokátem se sídlem v Praze, 28. října 1001/3, se tento jménem stěžovatele domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí, kterým byl odmítnut návrh-ústavní stížnost stěžovatele proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 12. 2002, č. j. 30 Ca 2/2001-44.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že součástí kasační stížnosti není plná moc, kterou by stěžovatel udělil JUDr. Vladimíru Jablonskému. Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 6. 2004, č. j. 30 Ca 2/2001-70, byl proto stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě do dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prokázal své zastoupení advokátem JUDr. Vladimírem Jablonským zasláním originálu udělené plné moci. Předmětné usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 15. 11. 2004, tento na ně však žádným způsobem nereagoval.

Dle ust. § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Dle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Dle ust. § 64 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu.

Podle ust. § 28 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění platném pro projednávanou věc, je k zastupování před soudem třeba udělení plné moci prokázat písemně nebo ústně do protokolu. Nestane-li se tak, je třeba nepředložení plné moci považovat za nedostatek podmínky řízení, který je možno odstranit. Opatřením soudu k odstranění tohoto nedostatku je výzva účastníku, aby ve stanovené lhůtě předložil plnou moc, což se však v daném případě na výzvu soudu nestalo, jak vyplývá ze shora uvedeného.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a ust. § 120 s. ř. s. předmětnou kasační stížnost odmítl, neboť přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínky řízení spočívající v obligatorním zastoupení stěžovatele advokátem.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. 1. 2005

JUDr. Radan Malík předseda senátu