7 As 217/2014-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 9. 2014, č. j. 62 A 36/2014-25,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 9. 2014, č. j. 62 A 36/2014-25, kterým byla odmítnuta jeho žaloba, jíž se domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5. 2014, č. j. 4 As 94/2014-9.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 7. 11. 2014, č. j.-29, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 7 dnů.

Stěžovatel na toto usnesení reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2015, č. j.-55, byla žádost o osvobození od soudních poplatků zamítnuta a stěžovatel byl opakovaně vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 7 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 4. 3. 2015. Stěžovatel však soudní poplatek nezaplatil a zaslal Nejvyššímu správnímu soudu podání nazvané Námitka zmatečnosti , ve kterém poukazoval na vady v řízení před Nejvyšším správním soudem.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

Co se týče námitky zmatečnosti proti usnesení obsahující výzvu k zaplacení soudního poplatku, je třeba zdůraznit, že proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Proto se Nejvyšší správní soud touto námitkou nemohl zabývat.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. března 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu