7 As 212/2015-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: Ing. J. S., zastoupený JUDr. Ing. Tomášem Jiroutem, advokátem se sídlem Západní 31, Praha 6, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2015, č. j. 48 A 55/2015-6,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2015, č. j. 48 A 55/2015-6, kterým bylo řízení o jeho žalobě zastaveno z důvodu nezaplacení soudního poplatku.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud ho usnesením ze dne 1. 9. 2015, č. j.-15, vyzval k zaplacení soudního poplatku v částce 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 7 dnů od doručení usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 7. 9. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě, a ani po jejím uplynutí do současné doby, soudní poplatek nezaplatil.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. rozhodl o zastavení řízení. Pro danou věc je irelevantní podání stěžovatele ze dne 26. 8. 2015. Stěžovatel podal kasační stížnost, resp. požadoval vést řízení o kasační stížnosti, které je ze zákona zpoplatněno, přičemž výslovně sdělil, že nepožaduje osvobodit od soudních poplatků za řízení o kasační stížnosti. Zákon přitom neumožňuje, aby Nejvyšší správní soud po podání kasační stížnosti směřující proti usnesení o zastavení řízení před krajským soudem, věc předložil krajskému soudu k rozhodnutí o osvobození od soudních poplatků, jak rovněž požadoval stěžovatel v citovaném podání. Takovou žádost měl stěžovatel učinit v řízení o žalobě.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu