7 As 207/2017-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: P. S., zastoupen Organizací pro pomoc uprchlíkům, z. s., se sídlem Kovářská 939/4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 6. 2017, č. j. 60 Az 30/2017-20,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: [1] Rozhodnutím ze dne 23. 5. 2017, č. j. OAM-52/LE-LE05-P22-2017, Ministerstvo vnitra rozhodlo, že se žalobci neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12 až 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Žalobce podal proti výše uvedenému rozhodnutí žalobu u Krajského soudu v Plzni a současně požádal o ustanovení zástupce. Usnesením ze dne 13. 6. 2017, č. j. 60 Az 30/2017-20, krajský soud návrhu žalobce vyhověl a ustanovil mu zástupcem Organizaci pro pomoc uprchlíkům, z. s.

[3] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal proti usnesení krajského soudu v zákonné lhůtě kasační stížnost.

[4] V průběhu řízení vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět, a to podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 8. 2017. Důvodem zpětvzetí je podle stěžovatele skutečnost, že dne 3. 8. 2017 požádal o dobrovolný návrat do třetí země a probíhající soudní řízení brání jeho realizaci.

[5] Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2017

Mgr. David Hipšr předseda senátu