7 As 203/2017-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Hipšrem v právní věci žalobce: Z. K., zastoupen Mgr. Viktorem Klímou, advokátem se sídlem Melantrichova 477/20, Praha 1, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2017, č. j. 5 A 206/2013-55,

takto:

Výrok IV. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2017, č. j. 7 As 203/2017-26, s e o p r a v u j e tak, že místo chybného Žalobci s e v r a c í soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho advokáta, Mgr. Viktora Klímy, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení. správně zní Žalovanému se v r a c í soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení. .

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud ve výroku IV. rozsudku ze dne 3. 10. 2017, č. j.-26, chybně uvedl, že se soudní poplatek vrací žalobci k rukám jeho právního zástupce, přestože správně mělo být uvedeno, že se vrací žalovanému. Předseda senátu proto s odkazem na § 55 odst. 5 a § 54 odst. 4 s. ř. s. rozhodl o opravě výroku IV. shora uvedeného rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2017

Mgr. David Hipšr předseda senátu