7 As 202/2015-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: L. M., proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové -pobočka v Pardubicích ze dne 13. 7. 2015, č. j. 50 A 9/2015-18,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 4. 8. 2015 podání žalobce označené jako odvolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 13. 7. 2015, č. j. 50 A 9/2015-18, kterým bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 4. 2014, č. j. KrÚ 24727/2015, sp. zn. SpKrÚ 12859/2015 OOPKŽÚ OVV, a rozhodnuto o nákladech řízení. Toto podání je podle svého obsahu kasační stížností.

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč.

Tento soudní poplatek nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen. Nejvyšší správní soud proto žalobce usnesením ze dne 10. 8. 2015, č. j.-6, vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a stanovil mu k tomu lhůtu deseti dnů. Toto usnesení bylo zástupkyni žalobce doručeno dne 11. 8. 2015, a poslední den stanovené lhůty proto připadl na pátek 21. 8. 2015.

Žalobce však přes výzvu soudu a poučení o následcích nezaplacení soudního poplatku tento poplatek za kasační stížnost neuhradil, a to ani po uplynutí stanovené lhůty.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož žalobce přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě ani následně soudní poplatek nezaplatil, přistoupil Nejvyšší správní soud k zastavení řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ust. § 47 písm. c) s. ř. s.

Podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. srpna 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu