č. j. 7 As 20/2012-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: Česká televize, se sídlem Kavčí hory 1, Praha 4, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2011, č. j. 7 A 263/2011-45,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen stěžovatelka ) podala v zákonné lhůtě kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2011, č. j. 7 A 263/2011-45, kterým bylo zrušeno její rozhodnutí ze dne 17. 5. 2011, sp. zn. 2010/1108/RUD/ČTV, o uložení pokuty žalobkyni ve výši 100 000 Kč za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v rozhodné době, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že ve dnech 1. až 11. 6. 2010 odvysílala na programech ČT1, ČT2 a ČT24 označení sponzora Alza.cz., které naplnilo definiční znaky reklamy, jež však nebylo jako reklama rozeznatelné.

Podáním ze dne 31. 1. 2012, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 2. 2012, vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost zpět, a proto Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. února 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu