7 As 199/2015-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobců: a) Střední škola Sion High School, Hradec Králové, se sídlem Na Kotli 1201, Hradec Králové, b) Sbor Jednoty bratrské v Hradci Králové-Sion, se sídlem Na Kotli 1201, Hradec Králové, oba zastoupeni Mgr. Marianem Pavlovem, advokátem se sídlem Malé náměstí 125, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 5. 2015, č. j. 9 A 63/2015-24,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Žalobci a) a b) (dále jen stěžovatelé ) podali v zákonné lhůtě kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 5. 2015, č. j. 9 A 63/2015-24, kterým bylo zastaveno řízení o jejich žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 1. 2015, č. j. MSMT-44326/2014-3.

Podáním ze dne 15. 7. 2015, které bylo téhož dne doručeno Městskému soudu v Praze, vzali stěžovatelé podanou kasační stížnost účinně zpět. Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu