7 As 190/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobců: a) M. H., b) R. H., oba zastoupeni Mgr. Michalem Burešem, advokátem se sídlem Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary, proti žalovanému: Státní pozemkový úřad-Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, se sídlem Chebská 48/73, Karlovy Vary, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 5. 2015, č. j. 30 A 83/2014-56,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci napadli včasnou kasační stížností usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 5. 2015, č. j. 30 A 83/2014-56, kterým byla odmítnuta jejich žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného ve věci vedené pod značkou PFČR 035956/2011.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Jelikož na straně žalobců existuje samostatné společenství, byl povinen uhradit soudní poplatek ve výši 5.000 Kč každý z nich (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2008, č. j. 1 As 37/2005-154, dostupný na www.nssoud.cz).

Jelikož soudní poplatek nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen, vyzval Nejvyšší správní soud žalobce usneseními ze dne 24. 7. 2015, č. j.-9 a č. j.-10, k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a stanovil jim k tomu lhůtu deseti dnů. Tato usnesení byla doručena zástupci žalobců dne 27. 7. 2015. Posledním dnem lhůty pro zaplacení soudního poplatku tak byl čtvrtek 6. 8. 2015.

Žalobci však přes výzvu soudu a poučení o následcích nezaplacení soudní poplatek za kasační stížnost ani po uplynutí stanovené lhůty neuhradili.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož žalobci přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě ani následně soudní poplatek nezaplatili, přistoupil Nejvyšší správní soud k zastavení řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ust. § 47 písm. c) s. ř. s.

Podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu