7 As 19/2015-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobců: a) Ing. F. B., b) H. B., proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2015, č. j. 29 A 112/2014-24,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobci (dále jen stěžovatelé ) domáhali zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2015, č. j. 29 A 112/2014-24, kterým byla odmítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen krajský úřad ) ze dne 3. 11. 2014, č. j. KUJI 71927/2014, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatelů a potvrzeno usnesení Městského úřadu Moravské Budějovice (dále jen stavební úřad ) ze dne 1. 7. 2014, č. j. MUMB/OVUP/15203/2014. Tímto rozhodnutím stavební úřad podle ust. § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), prohlásil stěžovatelům lhůtu, dokdy mohou činit své návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v řízení o odstranění stavby oplocení mezi pozemky .

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) každým ze stěžovatelů.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích], a stěžovatelé tuto povinnost nesplnili, Nejvyšší správní soud je usnesením ze dne 11. 6. 2015, č. j.-32, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení s poučením o následcích jeho nezaplacení. Toto usnesení bylo stěžovatelům doručeno dne 16. 6. 2015. Stěžovatelé však ve stanovené lhůtě na výzvu nijak nereagovali.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatelé soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatili, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. června 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu