č. j. 7 As 19/2012-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: Česká televize, se sídlem Kavčí hory 1, Praha 4, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2011, č. j. 7 A 254/2011-42,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, (dále jen stěžovatelka ) podala v zákonné lhůtě kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2011, č. j. 7 A 254/2011-42, kterým bylo zrušeno její rozhodnutí ze dne 17. 5. 2011, č. j. RUD/1745/2011.

Podáním ze dne 3. 1. 2012 vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost zpět, a proto Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu