č. j. 7 As 18/2012-30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobců: a) JUDr. V. D., b) E. D., oba zastoupeni JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti žalovanému: Ing. arch. P. R., za účasti osoby zúčastněné na řízení: Mustela, s. r. o., se sídlem Na Příkopě 25, Praha 1, oba (žalovaný i osoba zúčastněná na řízení) zastoupeni Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem Týn 1049/3, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalovaného a osoby zúčastněné na řízení proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 1. 2012, č. j. 29 A 70/2011-193,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovanému a osobě zúčastněné na řízení s e v r a c í k rukám advokáta Mgr. Marka Vojáčka soudní poplatek ve výši 4000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodn ění:

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6. 1. 2012, č. j. 29 A 70/2011-193, byl přiznán odkladný účinek žalobě proti certifikátům autorizovaného inspektora Ing. arch. P. R. ze dne 24. 9. 2010, č. j. 0609/2010/0005/zm02, a ze dne 12. 1. 2011, č. j. 0609/2010/0005/zm03, kterými byla ověřena projektová dokumentace Polyfunkční dům Václavské náměstí č. p. 841/3 -Diamant.

Proti tomuto usnesení podali žalovaný a osoba zúčastněná na řízení (dále jen stěžovatelé ) v zákonné lhůtě kasační stížnost. V průběhu řízení podáním ze dne 10. 4. 2012 vzali stěžovatelé kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelé vzali kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Při podání kasační stížnosti stěžovatelé zaplatili soudní poplatek ve výši 5000 Kč, proto bylo rozhodnuto o jeho vrácení ve výši snížené o 20 %, tedy ve výši 4000 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu