7 As 176/2015-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Městský soud v Brně, se sídlem Polní 994/39, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 5. 2015, č. j. 30 A 70/2014-41,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se podanou kasační stížností domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 5. 2015, č. j. 30 A 70/2014-41, jímž bylo zastaveno řízení o stěžovatelově žalobě z důvodu nezaplacení soudního poplatku.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud ho usnesením ze dne 8. 7. 2015, č. j.-6, vyzval k zaplacení soudního poplatku v částce 5.000 Kč. V návaznosti na tuto výzvu zaslal stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu žádost o osvobození od nepřiměřeného poplatku , která byla podle obsahu vyhodnocena jako žádost o osvobození od soudních poplatků. Této žádosti Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 7. 8. 2015, č. j.-15, nevyhověl a současně vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení usnesení a poučil ho o následcích nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 21. 8. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě, a ani po jejím uplynutí do současné doby, soudní poplatek nezaplatil. V podání ze dne 4. 9. 2015 pouze polemizoval s citovaným usnesením Nejvyššího správního soudu a uvedl, že nezaplatí ani jedinou korunu.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. rozhodl o zastavení řízení.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. září 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu