7 As 175/2015-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Českých Budějovicích, se sídlem Lidická 98/20, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 6. 2015, č. j. 10 A 56/2015-24,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 7. 7. 2015 se žalobce P Č., jako stěžovatel (dále jen stěžovatel ), domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 6. 2015, č. j. 10 A 56/2015-24, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovateli poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Stěžovatel soudní poplatek s podanou kasační stížností neuhradil. Naopak dne 21. 7. 2015 požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. K tomu připojil čestné prohlášení, kde uvedl, že je plně invalidní, nedosahuje žádných výdělečných příjmů, nepobírá sociální dávky a do jeho majetku patří jen elektronický psací stroj, digitální televizor a dvě jízdní kola. Stěžovatel dále deklaroval, že nebude soudu přiznávat ani dokládat skutečnosti-např. invalidní důchod, když i Nejvyššímu správnímu soudu je několik let známo, že není jeho příjemcem.

O žádosti o osvobození od soudních poplatků a o návrhu na ustanovení zástupce stěžovateli rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 26. 8. 2015, č. j.-15, tak, že: I. nepřiznal stěžovateli osvobození od soudních poplatků; II. zamítl žádost stěžovatele o ustanovení zástupce; III. vyzval stěžovatele k úhradě soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč do 10 dnů od doručení tohoto usnesení a IV. vyzval stěžovatele k předložení plné moci pro advokáta, který by jej zastupoval před Nejvyšším správním soudem, a to ve lhůtě do dvou týdnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno stěžovateli dne 4. 9. 2015, čímž nabylo právní moci.

Stěžovatel však i přes řádné poučení o důsledcích nesplnění uvedené výzvy soudní poplatek ve stanovené 10-ti denní lhůtě-tj. do pondělí 14. 9. 2015 nezaplatil. Tento poplatek nebyl Nejvyššímu správnímu soudu uhrazen ani ke dni předcházejícímu vydání tohoto usnesení (15. 9. 2015).

Nejvyšší správní soud proto rozhodl po marném uplynutí stanovené lhůty podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích za použití ust. § 47 písm. c) s. ř. s. tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. září 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu