7 As 159/2015-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobců: a) nezl. K. H., zastoupený zákonným zástupcem Ing. A. H., b) Ing. A. H., zastoupený JUDr. Annou Horákovou, advokátkou se sídlem Žitná 47, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 6. 2015, č. j. 30 A 99/2013-65,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobci (dále jen stěžovatelé ) domáhali zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 6. 2015, č. j. 30 A 99/2013-65, kterým byla odmítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 3. 10. 2013, č. j. 6739/SK/2013-7, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a) a potvrzeno rozhodnutí Základní školy Kynšperk nad Ohří (dále jen základní škola ) ze dne 21. 8. 2013, č. j. ZŠ 59-1/2013-Z-27-28/201, kterým byl stěžovatel a) s účinností od roku 2013/2014 přijat k základnímu vzdělávání na základní škole.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) každým ze stěžovatelů.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích], a stěžovatelé tuto povinnost nesplnili, Nejvyšší správní soud je usnesením ze dne 20. 7. 2015, č. j.-19, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení s poučením o následcích jeho nezaplacení. Toto usnesení nabylo právní moci dne 27. 7. 2015.

Stěžovatelé na tuto výzvu reagovali podáním, v němž uvedli, že žalobci žádají o prominutí soudního poplatku za kasační stížnost, neboť nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva . Z takto formulované žádosti však jednak nebylo zřejmé, podle jakého ustanovení by mělo být o prominutí rozhodováno, a jednak nebylo jednoznačně dovoditelné, zda se může jednat o žádost o osvobození od soudních poplatků ve smyslu ust. § 36 odst. 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud sdělil právní zástupkyni stěžovatelů, že se jedná o nejasné podání a pro případ, že by se jednalo o žádost o osvobození od soudních poplatků, je třeba zaslat soudu ve lhůtě 7 dnů vyplněný formulář-Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, který byl k přípisu připojen, aby mohlo být o případných žádostech stěžovatelů o osvobození od soudních poplatků ve smyslu citovaného ustanovení rozhodnuto. Stěžovatelé však nereagovali.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatelé soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatili, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení rozhodl o zastavení řízení.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu