7 As 158/2015-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 5. 2015, č. j. 30 A 46/2015-27,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 5. 2015, č. j. 30 A 46/2015-27, kterým byla odmítnuta jeho žaloba, jíž se domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2015, č. j. 7 As 233/2014-58.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 17. 6. 2015, č. j.-18, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč.

Stěžovatel na toto usnesení zareagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 7. 2015, č.j.-36, nebylo žádosti o osvobození od soudních poplatků vyhověno a stěžovatel byl opakovaně vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 7 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 3. 7. 2015. Stěžovatel však ani po uplynutí stanovené lhůty soudní poplatek nezaplatil. Stěžovatel v reakci na citované usnesení doručil Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. 7. 2015 podání nazvané Námitka zmatečnosti , ve které poukazoval na vady citovaného usnesení. Stěžovatel dále poukázal na podjatost předsedkyně senátu. O této námitce rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 28. 7. 2015, čj. Nao 226/2015-47, které nabylo právní moci dne 14. 8. 2015.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. Co se pak týče námitky zmatečnosti směřující do usnesení ze dne 1. 7. 2015 je třeba uvést, že proti takovému usnesení není opravný prostředek přípustný.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. srpna 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu