7 As 148/2015-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: D. S., zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 5. 2015, č. j. 19 A 11/2015 -17,

takto:

I. Kasační stížnost se o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 8. 6. 2015 doručena kasační stížnost žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 5. 2015, č. j. 19 A 11/2015-17, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného o přestupku ze dne 25. 11. 2014, č. j. MSK 144246/2014.

Kasační stížnost žalobce však neobsahovala všechny náležitosti podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

Podle ust. § 106 odst. 3 věty první s. ř. s., nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V daném případě žalobce neuvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 5. 2015, č. j. 19 A 11/2015-17 napadá. Nejvyšší správní soud nemohl bez doplnění těchto náležitostí v řízení o kasační stížnosti žalobce pokračovat, proto jej usnesením ze dne 30. 6. 2015, č. j.-13, vyzval k doplnění kasační stížnosti (tj. k odstranění všech výše uvedených nedostatků) ve lhůtě jednoho měsíce od doručení této výzvy a poučil jej podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. o procesních následcích pro případ, že této výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno. Toto usnesení bylo zástupci žalobce doručeno dne 1. 7. 2015. Posledním dnem lhůty pro odstranění vad kasační stížnosti tak bylo pondělí 3. 8. 2015.

Ve stanovené lhůtě žalobce vytýkané nedostatky kasační stížnosti neodstranil. Nejvyšší správní soud pouze v poslední den uvedené lhůty obdržel elektronické podání (prostřednictvím e-mailové adresy), jehož cílem bylo zřejmě odstranění vytýkaných nedostatků, nicméně toto podání nebylo následně (do tří dnů) potvrzeno písemným podáním shodného obsahu ani nebyl předložen jeho originál.

Podle ust. § 37 odst. 2 věty první a druhé s. ř. s. podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona. Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Jelikož doplnění kasační stížnosti (stejně jako samotná kasační stížnost) je úkonem, jímž se disponuje řízením, bylo nutné, aby žalobce toto podání podal ve formě požadované ust. § 37 odst. 2 věty první s. ř. s. Zvolil-li elektronickou formu, muselo být jeho podání podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Pokud toto podání neobsahovalo zaručený elektronický podpis, pak muselo být v souladu s ust. § 37 odst. 2 větou druhou s. ř. s. ve lhůtě tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musel být předložen jeho originál. V projednávané věci se tak nestalo, Nejvyšší správní soud proto nemůže k tomuto podání přihlížet.

Jelikož kasační stížnost neobsahuje všechny náležitosti, pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat a žalobce přes výzvu soudu vady kasační stížnosti neodstranil, přistoupil Nejvyšší správní soud k odmítnutí kasační stížnosti dle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.), podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Zároveň Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč žalobci, a to na základě ust. § 10 odst. 3 věty poslední zákona pokračování č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu