7 As 147/2015-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: V. A., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 4. 2015, č. j. 10 A 72/2014-62,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 4. 2015, č. j. 10 A 72/2014-62, byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 1. 4. 2014, č. j. KUJCK 19966/2014/ODSH/alst, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice ze dne 23. 1. 2014, č. j. D 3539/2013 SK-1, kterým byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jehož se dopustil porušením ust. § 4 písm. a), b) a § 18 odst. 3 citovaného zákona. Za toto jednání byla stěžovateli uložena pokuta ve výši 5.000 Kč a sankce zákazu řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců, ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost, která však neobsahovala všechny náležitosti.

Podle ust. § 37 odst. 3 věta první ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

Podle ust. § 106 odst. 3 věta první s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V daném případě stěžovatel neuvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozsudek krajského soudu napadá. Nejvyšší správní soud nemohl bez doplnění těchto náležitostí v řízení o kasační stížnosti stěžovatele pokračovat, proto ho usnesením ze dne 9. 7. 2015, č. j.-27, vyzval k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení této výzvy a poučil jej podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. o procesních následcích pro případ, že této výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 13. 7. 2015, nicméně vytýkané nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny. Stěžovatel ani jeho zástupce na výzvu soudu nereagovali.

Jelikož kasační stížnost neobsahuje všechny náležitosti a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, Nejvyšší správní soud rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti podle ust. § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč stěžovateli podle ust. § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. srpna 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu