7 As 127/2015-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: Garážový park Strašnice, a.s., se sídlem Konojedská 1581/38, Praha 10, zastoupena Mgr. Miroslavem Krutinou, advokátem se sídlem Vyšehradská 423/27, Praha 2, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám 2, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2015, č. j. 3 A 109/2012-37,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále také městský soud ) napadeným rozsudkem ze dne 15. 4. 2015, č. j. 3 A 109/2012-37, zamítl žalobu společnosti Garážový park Strašnice, a.s., kterou se domáhala přezkoumání a zrušení rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 26. 7. 2012, sp. zn.: S-MHMP 210802/2012/OST/Pt., jímž bylo zamítnuto odvolání žalobkyně a současně potvrzeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 10, stavebního odboru, ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. OST 007624/2012/Ga, č. j. P10-021968/2012, kterým byla žalobkyni uložena pokuta 90.000 Kč za spáchání správního deliktu podle ust. § 180 odst. 1 písm. m) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen stavební zákon ).

Žalobkyně se shora uvedeného správního deliktu měla dopustit tím, že v období od 20. 8. 2011 do 9. 2. 2012 umožňovala jiné osobě-společnosti Vinotel s. r. o., IČO 26770181, se sídlem Konojedská 1581/38, Praha 10, užívat stavbu Penzion Regina č. p. 1581, ul. Konojedská, k.ú. Strašnice, umístěnou v proluce mezi stávajícími objekty č. p. 1581 a 1580 na pozemku p. č. 3573/2, která je provozně propojena se stávajícím objektem č. p. 1581, a to bez kolaudačního souhlasu.

Kasační stížností ze dne 4. 5. 2015 se žalobkyně Garážový park Strašnice, a.s., jako stěžovatelka (dále jen stěžovatelka ) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2015, č. j. 3 A 109/2012-37, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovatelce poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka soudní poplatek neuhradila spolu s podanou kasační stížností, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 5. 2015, č. j.-8, aby tak učinila ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatelky Mgr. Miroslavu Krutinovi, advokátu, v pondělí dne 25. 5. 2015, čímž nabylo právní moci. Soudní poplatek však stěžovatelkou, přes poučení o důsledcích jeho nezaplacení, ve stanovené jedno týdenní lhůtě-tj. do pondělí 1. 6. 2015 nebyl uhrazen. Tento poplatek nebyl Nejvyššímu správnímu soudu rovněž uhrazen ani ke dni vydání tohoto usnesení (tj. ke dni 4. 6. 2015).

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. června 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu