7 As 126 2015-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: Vinotel, s. r. o., se sídlem Konojedská 1581/38, Praha 10, zastoupený Mgr. Miroslavem Krutinou, advokátem se sídlem Vyšehradská 423/27, Praha 2, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2015, č. j. 5 A 107/2012-38,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2015, č. j. 5 A 107/2012-38, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 20. 4. 2012, sp. zn. S-MHMP 906095/2011/OST/Pt, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 10 (dále jen stavební úřad ) ze dne 19. 8. 2011, č. j. P10-091038/2011 o uložení pokuty ve výši 80.000 Kč za porušení ust. § 180 odst. 1 písm. m) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud ho usnesením ze dne 25. 5. 2015, č. j.-8, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 5 dnů od doručení usnesení s poučením o následcích nezaplacení soudního poplatku. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 25. 5. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě na tuto výzvu nereagoval a soudní poplatek nezaplatil.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. června 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu