7 As 12/2013-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Obec Střítež, se sídlem Střítež 118, zastoupený JUDr. Karlem Bockem, advokátem se sídlem Na Poříčí 1199, Frýdek-Místek, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, za účasti osob zúčastněných na řízení: I. Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o., se sídlem Nižní Lhoty 700, Nižní Lhoty-Průmyslová zóna Nošovice, zastoupená Mgr. Lukášem Mokrým, advokátem se sídlem Sokola Tůmy 743/13, Ostrava-Mariánské hory a Hulváky, II. Občanské sdružení Střítež-za zdravé životní prostředí se sídlem Střítež č. 249, zastoupená JUDr. Karlem Bockem, advokátem se sídlem Na Poříčí 1199, Frýdek-Místek, III. Obec Hnojník se sídlem Hnojník č. 222, IV. M. H., V. Š. H., VI. M. K., v řízení o kasační žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2013, č. j. 22 A 104/2011-163,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoby zúčastněné na řízení n e m a j í právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností podanou v zákonné lhůtě domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2013, č. j. 22 A 104/2011-163, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 19. 4. 2011, č. j. MSK 67748/2011.

Jelikož stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, byl vyzván usnesením ze dne 3. 4. 2013, č. j.-11, k jeho zaplacení ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně byl poučen, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 9. 4. 2013.

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 citovaného zákona nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Proto Nejvyšší správní soud řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení, neboť jim soudem nebyla uložena žádná povinnost, v souvislosti s níž by jim náklady vznikly (§ 60 odst. 5 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. května 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu