7 As 118/2017-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Pavla Molka v právní věci navrhovatele: R. H., zastoupený Mgr. Lucií Palíkovou, advokátkou se sídlem Dlouhá třída 461/3, Havířov-Město, proti odpůrci: Obec Malenovice, se sídlem Malenovice 85, Frýdlant nad Ostravicí, zastoupena Mgr. Markétou Rájeckou, advokátkou se sídlem Zámecké nám. 42, Frýdek-Místek, v řízení o kasační stížnosti odpůrce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2017, č. j. 79 A 3/2016-49,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odpůrci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 4.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupce Mgr. Markéty Rájecké, advokátky, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2017, č. j. 79 A 3/2016-49, bylo výrokem č. I. zrušeno opatření obecné povahy-Změna č. 2 územního plánu obce X vydané Zastupitelstvem obce X dne 7. 4. 2016 v části týkající se pozemku parc. č. X v k. ú. M. Výrokem č. II. byl ve zbývající části návrh zamítnut. Výrokem č. III. pak krajský soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[2] Odpůrce (dále jen stěžovatel ) podal proti rozsudku krajského soudu v zákonné lhůtě kasační stížnost.

[3] V průběhu řízení vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět, a to podáním ze dne 30. 10. 2017, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 11. 2017.

[4] Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Jelikož řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení zaplaceného soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti sníženého o 1 000 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2017

Mgr. David Hipšr předseda senátu