7 As 111/2012-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudkyň JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Městský soud v Brně, se sídlem Polní 39, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 5. 2012, č. j. 30 A 12/2012-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále stěžovatel ) se podáním ze dne 4. 6. 2012 domáhal přezkoumání usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 5. 2012, č. j. 30 A 12/2012-28, kterým byla zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě ze dne 7. 1. 2012, jíž se domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, který spočívá v porušování stěžovatelova práva na zákonného soudce.

Podání ze dne 4. 6. 2012 je dle svého obsahu kasační stížností.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 21. 6. 2012, č. j.-5, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 14 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 9. 7. 2012.

Stěžovatel na uvedenou výzvu nereagoval, zaslal soudu pouze podání ze dne 22. 6. 2012 a 18. 7. 2012. V podání ze dne 22. 6. 2012 se stěžovatel domáhal odkladu právní moci usnesení KS v Brně na listě 31 . V podání ze dne 18. 7. 2012 pak stěžovatel uvedl, že se podruhé domáhá odkladu vykonatelnosti výzvy k úhradě poplatku (podání z 22. června [ ]) .

Ve stanovené lhůtě tedy stěžovatel soudní poplatek nezaplatil.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Pokud jde o podání stěžovatele ze dne 22. 6. 2012 a ze dne 18. 7. 2012, tato nemohla mít na rozhodování Nejvyššího správního soudu žádný vliv, a to ze dvou důvodů. V prvé řadě se stěžovatel domáhal odkladu vykonatelnosti, resp. právní moci jiného rozhodnutí, než které napadl kasační stížností. Zatímco kasační stížností bylo napadeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 5. 2012, č. j. 30 A 12/2012-28, o zamítnutí žádosti stěžovatele o osvobození od soudních poplatků, stěžovatel chtěl odložit vykonatelnost, resp. právní moc usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2012, č. j. 30 A 12/2012-31, kterým byl vyzván k zaplacení soudního poplatku za žalobu. Nejvyššímu správnímu soudu však nepřísluší jakkoliv zasahovat do právní moci či vykonatelnosti jiného rozhodnutí krajského soudu, které nebylo napadeno kasační stížností. Nadto byla žádost o odklad vykonatelnosti, resp. právní moci výzvy Krajského soudu v Brně k zaplacení soudního poplatku nadbytečná. Krajský soud totiž po podání kasační stížnosti předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu, aby vyčkal rozhodnutí o kasační stížnosti, a nemohl tedy přistoupit k zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. srpna 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu