7 As 103/2017-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: T. R., proti žalovanému: Městský soud v Praze, se sídlem Spálená 2, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2017, č. j. 3 A 63/2017-9,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal v zákonné lhůtě kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2017, č. j. 3 A 63/2017-9. Tímto usnesením byla odmítnuta jeho žaloba, kterou se domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného ve formě rozhodnutí jeho předsedy ze dne 1. 12. 2016, sp. zn. MSPH 77 INS 8514/2016, ve věci jmenování insolvenčního správce. Současně s podáním kasační stížnosti požádal stěžovatel o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce.

[2] Usnesením ze dne 29. 6. 2017, č. j.-52, Nejvyšší správní soud návrh na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a současně stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo prokázání, že on sám má vysokoškolské právnické vzdělání. Ke splnění těchto povinností mu stanovil lhůtu 2 týdnů od doručení usnesení a poučil ho o následcích nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě, resp. nedoložení splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 7. 7. 2017. Stěžovatel však soudní poplatek nezaplatil a nedoložil zastoupení advokátem, resp. neprokázal, že on sám má vysokoškolské právnické vzdělání.

[3] Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[4] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[5] Jelikož stěžovatel soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[6] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2017

Mgr. David Hipšr předseda senátu