7 As 100/2013-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: J. K., proti žalovanému: Městský úřad Roudnice nad Labem, se sídlem Karlovo nám. 21, Roudnice nad Labem, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 3. 2013, č. j. 15 A 122/2012-47,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 8. 10. 2013 se žalobce J. K. (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení dvou rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen krajský soud ). Řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu ze dne 30. 9. 2013, č. j. 15 A 89/2013-22, je vedeno u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 7 As 99/2013. Řízení o kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu ze dne 27. 3. 2013, č. j. 15 A 122/2012-47, je pak vedeno v této věci pod sp. zn..

Napadeným rozsudkem krajského soudu ze dne 27. 3. 2013, č. j. 15 A 122/2012-47, byla zamítnuta žaloba stěžovatele na ochranu před nezákonným zásahem, kterou se domáhal, aby bylo žalovanému přikázáno umožnit mu nahlédnout do zápisu jednání Rady města Roudnice nad Labem konané dne 9. 5. a 16. 5. 2012.

Nejvyšší správní soud se před meritorním posouzením kasační stížnosti musel zabývat tím, zda jsou splněny všechny podmínky řízení a zda je kasační stížnost přípustná, včasná a podána osobou oprávněnou. Shledal přitom, že kasační stížnost je opožděná.

Stěžovatel napadený rozsudek obdržel 2. 4. 2013 a kasační stížnost podal k Nejvyššímu správnímu soudu elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem dne 8. 10. 2013.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání této lhůty nelze prominout. V souladu s ust. § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo úterý 2. 4. 2013, kdy byl rozsudek doručen stěžovateli. Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti tak bylo úterý 16. 4. 2013. Kasační stížnost však stěžovatel podal až dne 8. 10. 2013.

Jelikož byla kasační stížnost podána po uplynutí zákonné lhůty, Nejvyšší správní soud ji podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Pouze pro úplnost Nejvyšší správní soud poznamenává, že řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu ze dne 30. 9. 2013, sp. zn. 15 A 89/2013-22, vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 7 As 99/2013, není tímto rozhodnutím nijak dotčeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. října 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu