č. j. 7 As 100/2012-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: N. V. B., zastoupený Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 4. 2012, č. j. 75 A 1/2012-37,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 4. 2012, č. j. 75 A 1/2012-37, byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 23. 1. 2012, č. j. CPR-10996-5/ČJ-2011-009CPR-V242.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost. V průběhu řízení o kasační stížnosti však vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o zastavení řízení.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. srpna 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu