7 As 1/2015-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 12. 2014, č. j. 62 A 104/2014-25,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 12. 2014, č. j. 62 A 104/2014-25, o odmítnutí žaloby, kterou se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 9. 2014, č. j. 62 A 74/2014-12.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud ho usnesením ze dne 4. 2. 2015, č. j.-28, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 5 dnů.

Na toto usnesení stěžovatel reagoval podáním návrhu na osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 25. 5. 2015, č. j.-48, Nejvyšší správní soud návrh na osvobození od soudních poplatků zamítl a současně stěžovatele znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 26. 5. 2015. Stěžovatel soudní poplatek nezaplatil a ve stanovené lhůtě zaslal Nejvyššímu správnímu soudu podání nazvané Námitka zmatečnosti usnesení ČR-Nejvyššího správního soudu č. j.-48 ze dne 25. května 2015 , ve kterém poukazoval na vady řízení před Nejvyšším správním soudem.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

Co se týče podání obsahující námitku zmatečnosti proti usnesení obsahující výzvu k zaplacení soudního poplatku, proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný, a proto se Nejvyšší správní soud touto námitkou nemohl zabývat.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. června 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu