č. j. 7 As 1/2009-101

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: JUDr. V. J., zastoupen JUDr. Vladimírem Jablonským, advokátem se sídlem nám. 28. října 1001/3, Praha 1, proti žalovanému: Národní bezpečnostní úřad, se sídlem Na Popelce 2/16, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2008, č. j. 8 Ca 240/2005-74,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2008, č. j. 8 Ca 240/2005-74, byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí ředitele Národního bezpečnostního úřadu ze dne 20. 6. 2005, č. j. 1010/2005-NBÚ/07-SO, jímž byla zamítnuta stížnost stěžovatele proti rozhodnutí o nevydání osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi ze dne 31. 3. 2005, č. j. 14054/2005-NBÚ/PFO-P.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost, ve které pouze uvedl, že označený rozsudek napadá v plném rozsahu a navrhuje jeho zrušení, neboť městský soud naprosto nesprávně právně i skutkově posoudil celou věc a dopustil se také procesních pochybení. Proto podává kasační stížnost z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b), d) a e) s. ř. s. s tím, že ji blíže odůvodní v nejbližší možné době.

Protože kasační stížnost neobsahovala náležitosti ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s., byl stěžovatel usnesením městského soudu ze dne 19. 8. 2008, č. j. 8 Ca 240/2005-88, vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení ji doplnil tak, že uvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí soudu napadá. Současně byl poučen, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude řízení o ní odmítnuto. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 25. 8. 2008. Ve stanovené lhůtě stěžovatel nereagoval a kasační stížnost nedoplnil.

Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

V daném případě nebyly odstraněny vady kasační stížnosti, ač byl stěžovatel městským soudem řádně vyzván k jejímu doplnění a poučen o důsledcích nevyhovění výzvě ve stanovené lhůtě. Skutečnost, že kasační stížnost neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, k jejichž doplnění byl stěžovatel vyzván, brání jejímu věcnému vyřízení, neboť absence konkrétních skutkových tvrzení včetně právní argumentace vůči napadenému rozsudku městského soudu znemožňuje v řízení pokrčovat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle ustanovení § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. ledna 2009

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu