7 Aps 5/2013-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká pošta s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2013, č. j. 8 A 61/2012-55,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se podáním ze dne 29. 5. 2012 domáhal přezkoumání usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2013, č. j. 8 A 61/2012-55, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením žalovaného.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 1. 7. 2013, č. j.-8, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Stěžovatel soudní poplatek nezaplatil a podáním ze dne 8. 7. 2013 požádal o osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 9. 7. 2013, č. j.-15, Nejvyšší správní soud nepřiznal stěžovateli osvobození od soudních poplatků a opětovně jej vyzval k zaplacení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení. Zároveň byl stěžovatel poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě. Stěžovatel však této výzvě nevyhověl a soudní poplatek neuhradil.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. července 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu