7 Aps 4/2006-183

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci stěžovatelky J.S., zastoupené JUDr. Janou Kutmonovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Vysočanská 548, za účasti Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, se sídlem v Hradci Králové, Ulrichovo nám. 810, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 2. 2006, č. j. 30 Ca 52/2005-149,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou u Krajského soudu v Hradci Králové se stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného usnesení, kterým byla odmítnuta její žaloba ze dne 7. 10. 2003 na ochranu před nezákonným zásahem Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, který neprovedl opravu chybného údaje, týkajícího se parcely č. 139/17 v k. ú. J., v katastru nemovitostí dle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Dle ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Dle odst. 3 citovaného ustanovení připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Napadené usnesení krajského soudu bylo dle § 42 odst. 2 s. ř. s. doručováno právní zástupkyni stěžovatelky. Z předloženého soudního spisu vyplývá, že shora označené usnesení krajského soudu bylo z důvodu, že právní zástupkyně stěžovatelky nebyla na jí uvedené adrese zastižena, uloženo dne 3. 3. 2006 u držitele poštovní licence (na poště). Při pokusu o doručení byla právní zástupkyně stěžovatelky v souladu s ust. § 42 odst. 5 s. ř. s., v návaznosti na ust. § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyrozuměna o tom, že si má uloženou písemnost vyzvednout a poučena, že nevyzvedne-li si zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Za den doručení je tedy považováno pondělí 13. 3. 2006.

Vzhledem k okolnosti, že dnem, který určil počátek běhu předmětné lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo pondělí 13. 3. 2006 a jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem pro včasné podání kasační stížnosti bylo opět pondělí, a to 27. 3. 2006. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 29. 3. 2006.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán opožděně.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., předmětnou kasační stížnost odmítl, neboť lhůta pro její podání byla zmeškána.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. ledna 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu