7 Aps 11/2012-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: předseda Okresního soudu v Českých Budějovicích, se sídlem Lidická 20, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 10. 2012, č. j. 10 Na 42/2012-4,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností ze dne 12. 11. 2012 se žalobce P. Č. domáhal u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 10. 2012, č. j. 10 Na 42/2012-4.

Krajský soud v Českých Budějovicích (dále také krajský soud ) napadeným usnesením zastavil řízení o žalobě P. Č. ze dne 13. 9. 2012 na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, neboť žalobce přes výzvu soudu nezaplatil soudní poplatek za řízení o žalobě.

Proti tomuto usnesení krajského soudu podal žalobce jako stěžovatel (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost, kterou opřel o důvody podřaditelné pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.

Stěžovatel namítl nepřiměřenost lhůty k zaplacení soudního poplatku, její nezdůvodnění, nezákonnost doručení výzvy i napadeného usnesení a skutečnost, že podal žádost o osvobození od soudních poplatků.

Napadené usnesení nabylo právní moci dne 5. 11. 2012, přičemž dne 24. 10. 2012 byla krajskému soudu v dané věci doručena žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků. Jelikož stěžovatel před právní mocí napadeného usnesení požádal o osvobození od soudních poplatků, krajský soud napadené usnesení zrušil podle ust. § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením ze dne 3. 1. 2013, č. j. 10 Na 42/2012-15. Toto usnesení nabylo právní moci dne 7. 1. 2013.

Nejvyšší správní soud se proto zabýval otázkou, zda jsou v daném případě splněny podmínky řízení o kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat.

Základní podmínkou přezkoumání zákonnosti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 10. 2012, č. j. 10 Na 42/2012-4, o zastavení řízení, je nepochybně samotná existence tohoto usnesení. Stěžovatel v této věci podal kasační stížnost v době existence a platnosti tohoto usnesení. Posléze však bylo toto usnesení pravomocně zrušeno usnesením krajského soudu ze dne 3. 1. 2013, č. j. 10 Na 42/2012-15. Na základě této skutečnosti odpadl předmět řízení o kasační stížnosti, a není tak splněna podmínka řízení spočívající v existenci pravomocného rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje. Tento nedostatek podmínky řízení je neodstranitelný.

Jelikož v řízení o kasační stížnosti není splněna podmínka řízení a tento nedostatek je neodstranitelný, přistoupil Nejvyšší správní soud k odmítnutí kasační stížnosti [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.; srov. shodně např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2012, č. j. 7 Afs 5/2012-26, dostupné na www.nssoud.cz].

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo návrh odmítnut.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu