7 Aps 1/2013-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: J. K., narozen 27. 5. 1971, bytem Švermova 1539, Roudnice nad Labem, zastoupen Mgr. Kamilou Roučkovou, advokátkou se sídlem Minská 3/1003, Praha 10, proti žalovanému: Městský úřad Roudnice nad Labem, se sídlem Karlovo nám. č. p. 21, Roudnice nad Labem, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 27. 3. 2013, č. j. 15 A 122/2012-47,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 11. 4. 2013 se žalobce J. K., jako stěžovatel (dále jen stěžovatel ) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 27. 3. 2013, č. j. 15 A 122/2012-47, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovateli poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Jelikož stěžovatel soudní poplatek s podanou kasační stížností neuhradil, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 5. 2013, č. j.-29, aby tak učinil ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení kasačního soudu bylo doručeno stěžovateli-J. K. dne 14. 5. 2013. Soudní poplatek v částce 5.000 Kč však ve stanovené lhůtě-tj. do pátku 24. 5. 2013 uhrazen nebyl. Tento poplatek nebyl rovněž Nejvyššímu správnímu soudu uhrazen ani do vydání tohoto usnesení (do dne 6. 6. 2013), a to ani žalobcem, ani jím dne 28. 5. 2013 zvoleným zástupcem (Mgr. Kamilou Roučkovou, advokátkou).

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty k zaplacení soudního poplatku rozhodl podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. června 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu